Directed by Edoardo Ponti | Starring: Sophia Loren, Mira Sorvino, Deborah Kara Unger, Pete Postlethwaite

Three women confront their pasts which changes their futures.