Starring: Sumi Shimamoto, Yoshito Yasuhara, Takuzou Kamiyama, IchirĊ Nagai

A young girl named Dorothy has gone to live with her grandparents on their small farm. One day when Dorothy is left alone in the house a tornado appears. Dorothy fails to get to the basement in... Read more